Во периодот од 2014 година па наваму Друштво за архитектура, градежништво и компјутерски инженеринг КЛЕПА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС има изработено голем број на Елаборати за заштита на животнта средина за повеќе области како што се: сервисни услуги, производство на храна, преработка и пакување на земјодески производи,аквапонски оранжерии, сточарски фарми, металопреработувачка индустрија, водостопански дејности, инфраструктурни проекти, и други дејноси и активности.

Покрај изработката на елаборатите за животната средина изработуваме писмо за намери и во име на инвеститорот ги водиме постапките на одобрување на елаборатите.