Превземи први чекори за ACAD-BAU    Прирачник за работа со ACAD-BAU

ИНСТАЛАЦИЈА

Одлики на инсталацијата на ACAD-BAU XP2008 на оперативниот систем Windows VISTA

Windows VISTA има голем степен на заштита и така да е припреман корисникот Administrator нема сите права при запишувањето на дискот. Заради тоа може да се појават проблеми при инсталацијата на останатата програмска опрема – на пример ACAD-BAU XP2008. Да се избегнат пречките следите ги следните постапки:
• Започнуваме со Control Panel (Start / Control Panel) преку менито START!!!
• Избираме User Accounts / User Accounts
• Во прозорецот ја ИСКЛУЧУВАМЕ долната опција "Use user account control (UAC) to help protect your computer"
• Ја изведуваме инсталацијата и по желба ја активираме назад предходно исклучената опција за надзор на корисникот.

При отварањето на нови цртежи се отвара прозорецот PROXY INFORMATION
• Ја избираме наредбата Tools/Options.
• Се поместуваме на кратончето Open and Save и ја исклучуваме опцијата Show Proxy Information Dialog Box.
• Потврдуваме со Apply.

ИНСТАЛАЦИЈА НА ПАЛЕТИ НА ADT 2006, 2007 или AutoCAD Architecture 2008

• Во Windows околината го избираме копчето Start или наредбата Run.
• Втипкуваме REGEDIT.
•Бараме HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREAutodeskAutoCADR16.1ACAD-304:407ApplicationsAecStartup40
(Бројот на верзијата може да се разликува со оглед на вашата инсталирана варијанта)
• Подесуваме LOADCTRLS на 0.
• Го зачувуваме и затвараме Registry.
• ADT одн. AutoCAD Architecture сега се стартува како класичен AutoCAD може да му наредиме ACAD-BAU палети, како што пишува во упаството за инсталација.

ТЕМЕЛИ

ИЗРАБОТКА НА ТЕМЕЛИ

• Нацртана е основа на етажа над темелите- произволно обработена
За сите темелни ѕидови ја избираме средната контура:
• Избираме само ѕидови (со гриповите избираме еден надворешен-обемен ѕид и и потоа во менито за подесување – Dodatno izberi/Enaki objekti)
• Мени за подесување – Popravi ravne zidove – usmeritev Sredinska
Зидовите ги копираме на долната етажа:
• Избираме само ѕидови (исто како претоа)
• Kopiraj na etažo (икона) – го означуваме подрумот
Подесување на етажи на темели и типови на ѕидови:
• Ја подесуваме долната етажа: Prednastavitve (F12)/Etaže: ime Temelji (npr. ZRP = -60, EV = 60)
• Подесуваме нов тип на ѕид: Prednastavitve (F12)/Tipi zidu: Temelji 60 и Temelji 70 (предходно веќе припремено)
• Ја активираме етажата Temelji (видна е активната етажаa: ACB/Osnovne nastavitve – Видна е активната етажа)
Поправање на ѕид во етажата Temelji:
• Ги избираме само темелите по обемот: (со гриповите избираме еден темел по обемот-надворешен и потоа во менито за подесување – Dodatno izberi/Enaki parametri na enakem nivoju)
• Го поправаме типот на ѕидот: Priročni meni – Popravi ravne zidove – Temelji 70
• Ја повторуваме постапката за внатрешните темели и ги поправаме на Temelji 60
• Можна е доработка: попис на количини, котирање


ПЕЧАТЕЊЕ НА ТЕМЛИ СО ЛИНИИ НА ЅИДОТ ОД ГОРЕ

• Ако сакаме при печатењето на темелите да ги видиме во основа рабовите на ѕидот, ќе ги направиме подесувањата пред прчатење во Layout
• Двапати кликнуваме во дијалог прозорецот на основа на темели во Layout -се активира моделното подрачје. НЕ ЗУМИРАЈ ,за да не се расипи размерот на цртежот !
• Го вклучуваме AutoCAD-виот дијалог прозорец Layers
• Ги одмрзнуваме layer-те: 1WANDREF0, 2WANDREF0 и 2MWTRAG_0 во колоната "Current VP freeze". Примерот е напишан за етажата 0 (приземје). Ако над вашиот темел е етажата -1, потоа се одмрзнуваат Layer-те, кои имаат на крајот -1.
• Ако сакате да имате друг тип на боја, поправите го тоа во AutoCAD-виот дијалог прозорец со Layer-ите (на прим.Layer 2MWTRAG_0, или друг drug layer -во зависно од употребенит слоеви во ѕидот).
• Кога основата на темелот ја имате испечатено, одликите на Layer-те ги менуваме назад во оргинал.

АГОЛНИ ВРСКИ

ЦРТАЊЕ НА АГОЛНИ ВРСКИ VOGALNIH VEZI

• Подесуваме нов тип на ѕид. Prednastavitve (F12)/Tipi zidu: Vogalna vez 30 и Vogalna vez 20 (може веќе е приправено)
• Цртаме преку веќе изработена основа на ѕид- по аглите.

ЅИДОВИ

Ѕидови без меѓусебна интеракција
Трик со друга етажа
• Ѕидот го цртаме во друга етажа ( на при. горе или доле)
• По Z го поместуваме така, да е во етажата во која сакаме да биде. То го правиме со картончето на Oblika, каде ги поместуваме горната и долната површина (ADHE и BCGF)
Трик за XREF
• Ѕидот го цртаме во друг цртеж, му одредуваме појдовна точка со Base и цртежот го зачувуваме.
• Во моменталниот цртеж го внесуваме предходно изработениот ѕид со V z Insert/X-REF manager
• Кликнуваме на дугмето Attach и ја повикуваме предходно изработената датотека.
• Ѕидот го ставаме како блок. Тој ѕди сега не реагира покрај контактор со другите ѕидови

СИМБОЛИ

Изработка на сопствени симболи (2D+3D)
Цртање на нови симболи:
• 2D модел новиот симбол го цртаме секогаш на Layer 0.
• 3D модел новиот симбол го цртаме на произволен del Layer кој се означува со 3 (при. 3SIMBOLI).
• Употребуваме произволни AutoCAD-ови цртачки наредби.
Дефиниција на нови симболи
• Повикајте ја наредбата Upravljalec simbolov од палетата на ACB Orodja.
• Кликнуваме на дугмето Obdelava и ја избираме опцијата Simbol како и дугмето Nov.
• Задаваме име на новиот симбол.
• Го одредуваме патот до новиот симбол.
• Кликнуваме на дугмето Opcije и избираме 3D-komponente loči и за min.Odmik пишуваме 40%.
• Кликнуваме на дугмето Definiraj и во цртежот го избираме нашиот симбол.
• Симболот и неговата слика се изработуваат автоматски (сликата е по прегледна, ако сме во аксонометриски поглед)
• На дугмета Datoteke проверуваме дали е впишани пат за сите 3 дела (2D, 3D и преглед-слајд)
Зачувување на книшка
• Во основниот прозорец Upravljalca simbolov го избираме дугмето Datoteka и Shrani kot.
• Промените ги зачувуваем во датотеката AO1.SDB
Користење на нови симболи
• Кликнуваме на дугмето Vnesi и поставуваме 2D модел на симболи на саканото место.
• Го затвораме управувачот со симболи.
• 3D модел на симболи го повикуваме со наредбата Naloži 3D simbole на палетите ACB Orodja.
• Кога и да е може да се отарасаме од 3D модел на симболи (да не го оптеретуваме цртежот) со наредбата Počisti 3D simbole. (се разбира подоцна пак може да ги повикаме)
Изработка на сопствени симболи за отвори (при. крила од врата)
Цртање на новиот симболIzris novega simbola:
• Новиот симбол го цртаме секогаш на Layer 0.
• Ја коистеиме мерката 1,1,1 во X,Y,Z смерот.
• Користиме произволни AutoCAD-ви наредби за цртање.
• Ја задаваме точката на вметнвуање на симболот на долниот агол со наредбата Base.
Дефиниција на нови симболи
• Ја повикуваме наредбата Upravljalec simbolov од палетата ACB Orodja.
• Кликнуваме на дугмето Obdelavaи и ја избираме опцијата Simbol и дугмето Nov.
• Задаваме име на новиот симбол на при. Влезна врата.
• Го одредуваме патот до новиот симбол – Gradbeni elementi/3D hišna vrata.
• Кликнуваме на дугмето Definiraj и во цртежот го избираме нашиот симбол.
• Симболот и неговата слика се изработуваат автоматски (сликата е по прегледна, ако сме во аксонометриски поглед)
Зачувување на книшки
• Погледај ја постапката горе (Изработка на сопствени симболи (2D+3D))
Користење на нови симболи
• Задаваме наредба за цратње врата.
• Избираме Simbol 2D или Simbol 3D (зависно од припремата).
• Кликнуваме на дугмето Datoteka и избираме AO1.SDB
• Го избираме нашиот симбол Влезна врата.
• Потврдуваме во сите дијалог прозорци и ја внесуваме вратата во ѕидот. Се изцртува новото крило од врата.
Предупредување
• Ако сакаме да ги имаме сите наши нови симболи во книшката Aca-bau.SDB, може старата книшка да ја преименуваме во Acad-bau.OLD новата книшка Acad.bau1.SDB пак во Acad-bau.SDB. Со тоа сите наши симболи ќе ни бидат на располагање. Старите оргинални книшки не ги бришите, за да имате резерва
Менување на симболи за опис на просторот
• Симболите се зачувани на C:Program FilesACAD-BAU SlovenijaACB2D папка како *.DWG цртеж.
• Сите симболи започнуваат со број 290100 потоа следува уште бројки.
• Отворите ги симнолите кои сакате да ги поправите и проментите:
o Текстуален стил на текстот,
o Текстуален стил на атрибути,
o Позиција на текстот,
o Доцртуваме на прл рамка,…
• Симболите зачувајте ги и затворите. Промените ќе бидат видливи при следниот попис-изработка на простроии.
• ВАЖНО !!! Словенските симболи за опис на просторот се 29010007 и 29010008.
• Ако промените не се автоматски видливи, ставите го поправениот симбол со наредбата Insert Block и освежите ги сите дефиниции на тој симбол во цртежот (Refresh)
Број на децимали во симболите за опис на простор
• При попис на просторот се испишуваат 2 децимали. Ако сакаме само едно децимално место , кликнуваме на наредбата Izpis prostorov на палетата ACB Popisi
• Ги избираме сите простори и се отвара дијалог прозорецот.
• На картончето datoteke, впишуваме 1 за Število decimalnih mest (levo spodaj)
• Потврдуваме на дијалог прозорецот
• Симболите ги обновуваме со кликнување на наредбата Prostore izdelaj на палетата ACB Popisi.

СОРАБОТУВАЊЕ

ПPЕНЕСУВАЊЕ НА ЦРТЕЖОТ КОН СОРАБОТНИКОТ

• Може да го употребите програмчето ACB Object Enabler,кое вашиот соработник ќе си го инсталира на AutoCAD. Програмчето е бесплатно, го добивате на вашето инсталациско CD. Овозможена е непречена работа со сите ACAD-BAU објекти, вклучувајќи поправање со грипови и поправање на одликите во прозорецот Properties. Ако го инсталирате програмчето до CD-то, прекинете ја автоматската инсталација на програмот ACAD-BAU и повикајте Setup.exe во папката AO Object Enabler.
• На соработникот дајте му конечно 2D нацрти. Пресеците и фасадите автоматски се составени од AutoCAD објекти, постапката за претварање во основа е опишана доле.

ПРЕТВАРАЊЕ ОД 3D ВО 2D

• Верзијата ACAD-BAU 2005 и XP2006 го имаат тоа орудие во палетите ACB ORODJA со наредбата 2D основа ACAD.
• Корисниците на постарите верзии да си го преснимаат орудието 2Dplan.lsp. За инсталација LSP орудија погледнете во e ОПШТИ УПАСТВА ЗА ИНСТАЛАЦИА НА ОРУДИАJ за употреба втипкајте 2Dplan.

ПРЕКЛОП НА ЕТАЖИ – СОРАБОТНИЦИ

• Го активираме дијалог прозорецот Layers
• Кликнуваме на десниот клик – Select ALL
• Ги замрзнуваме – Freeze сите Layer-и
• На врвот ја избираме листата: Named Layer filters и саканата етажа (подрум, приземје, кат)
• Кликнуваме на десен клик – Select ALL
• Ги одмрзнуваме – Thaw сите Layer-и
• На екранот сега е видлива избраната етажа
Постапката ја повторуваме за останатите етажи. Тој начин важи за цртежи работени по нов модел. Во постарите цртежи ( пред ACAD 2004) моравте сами да си изработите филтри на layer-ите:
• Кликнуваме 3 точки десно од листата Named Layer filters
• Под Filter name го пишуваме името ime (пример Приземје)
• Под Layer name го пишуваме (Wildcards)
o Приземје = *0
o Кат 1 = ????????1
o Подрум 1 = *-1
За сите останати етажи ги менуваме само броевите на крајот.

КОТИРАЊЕ

ПРОМЕНА НА КОТНИОТ СТИЛ

• AcadBAU користи AutoCAD-ов котен стил.
• Може да се припемите сопствен котен стил со наредбата Format/Dimension Style… и копчето NEW.
• За да биде вашиот котен стил активен ( ако сте го припремале кликнете на дугмето Set Current).
• AcadBAU сега котира во вашиот коте стил.


ПОПИС

ПОПИС НА КОЛИЧИНИ – ПРЕНОС ВО EXCEL ПРЕКУ CSV

• Ја избираме иконата Popis količin и ги избираме саканите објекти
• Се отвара дијалог прозорецот, каде го означуваме саканиот склоп на податоци
• Мени за подесување ( десен клик од глувчето) / CSV izvoz / CSV-izvoz v datoteko (отвараме папка и задаваме име на датотеката)
• Отвараме Control Panel: Start / Settings (Подесување) / Control Panel (Прегледна плоча)
• Избираме Regional Settings (Подрачни подесувања) и картончето Numbers (Броеви)
• За децимален симбол подесуваме . (1 редица) и за одредување меѓу групите , (3. редица)
• Го отвараме Excel и со наредбата Open ја отвареме предходно изработената датотека. Внимавајтеда видот на датотеката биде подесена на CSV (долната листа)
• Ја означуваме првата колона и ја задаваме наредбата Podatki / Besedilo v stolpce
• 1.картонче – напред (означено е ограничено)
• 2.картонче – раздвојување
• 3.картонче – заврши
• Датотеката ја зачувуваме – Save as – во облик XLS !!!
• Отвораме Control Panel: Start / Settings (Nastavitve) / Control Panel (Прегледна плоча)
• Избираме Regional Settings (Локални подесувања) и картончето Numbers (Броеви)
• За децимални симболи подесуваме , (1 редица) и за раздвојување меѓу групите . (3. редица)
• Повторно отвараме Excel и датотеката XLS каде нормално обработуваме.