За нас

Друштво за архитектура, градежништво и компјутерски инженеринг
КЛЕПА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС

Е формирано друштво во 2007 година , активностите ги започна како партнер на светски познатиот софтверски CAD лидер Autodesk, понатаму соработката ја продолжи со  АРХИНОВА од Словенија, CTB Germany и Dlubal Software од Германија. Во периодот од 2007  до 2014 година активностите на друштвото во целост се сведуваа на трансфер на современи технологии за проектирање преку продажба на програмските пакети за цртање и инженерско проектирање  како : АutoCAD , AutoCAD Architecture, CIVIL 3D, AutoCAD MAP, AutoCAD LT, ACAD-BAU, Покривни Конструкции, ТERRAIN  и други.

Во периодот после 2014 година активно се вклучува во полето на заштита на животната средина со изработка на елаборати за заштита на животната средина и пружање на консултански услуги и подготовка на друг вид инвестиционо техничка документација.

Покрај примарните активности (трансфер на технологии за цртање и проектирање на инженерски објекти ) продажба на софтвер нашето друштво ги нуди и следните услуги:
Почитувани читатлеи нашето постоење го сваќаме како сервис на Вашите потреби, нашето друштво постои за Вашите потреби и затоа не се колебајте да не контактирате во било кое време.

Со почит,
Горанчо Игнов дипл.град.инж.