За нас

Друштво за архитектура, градежништво и компјутерски инженеринг
КЛЕПА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС

Е формирано друштво во 2007 година , активностите ги започна како партнер на светски познатиот софтверски CAD лидер Autodesk, понатаму соработката ја продолжи со  АРХИНОВА од Словенија и  CTB Germany. Во периодот од 2007  активностите на друштвото во целост се сведуваа на трансфер на современи технологии за проектирање преку продажба на програмските пакети за цртање и инженерско проектирање  како : АutoCAD , AutoCAD Architecture, CIVIL 3D, AutoCAD MAP, AutoCAD LT, ACAD-BAU, Покривни Конструкции, ТERRAIN  и други.

Покрај примарните активности (трансфер на технологии за цртање и проектирање на инженерски објекти ) продажба на софтвер нашето друштво ги нуди и следните услуги:

- Припрема на тендерска документација за градежни објекти (куќи, згради, индустриски објекти , патишта,  мостови и други градежни објекти).

- Консултански услуги при водење на градежни инвестиции од дефинирање на локации, избор на најповолен изведувач  па до конечна реализација на проектот.

- Проценка за утврдување на градежна и пазарна вредност на имот (објекти и земјиште) согласно официјална методологија  во Република Македонија.

- Други активности.

Почитувани читатлеи нашето постоење го сваќаме како сервис на Вашите потреби, нашето друштво постои за Вашите потреби и затоа не се колебајте да не контактирате во било кое време.
Со почит,

Горанчо Игнов дипл.град.инж.

free vector