Краток опис на новости

ОГРАДИ

Оградите се нови објекти. Нивниот облик и подесувања се превземени од оградите кои ги имаа скалите во XP2007. Имаат посебно подесување за рачки, столбчиња и исполната. За секој елемент може да ги подесуваме димензиите  како и избраните материјали. Со тоа ги покриваме сите различни изведби како на пример:железни, дрвени, стаклени, жичени …. Кои може да бидат засебни и имаат уште дополнителни опции при цртањето. Може да ги изработиме од произволни предконструкци нацртани во  2D или 3D (Polyline, 3D Polyline, Line, Arc). Системот линии не сме да биде затворен. Основните типови се веќе зачувани и може да ги повикуваме од датотеката. 

acb_01-09.jpg

ПРЕТВАРАЊЕ НА ЦРТЕЖ

Претварањето на цртежот ја надоместува старата команда »2D основа ACAD«, која сеуште опстојува, секогаш има нова функција суштински многу помоќна. Резултатот секогаш се запишува во нов цртеж, така да не влијае на моменталниот »објектен« модел. Запишувањето е можно во  DXF од верзијата 12 па наваму или  DWG од верзијата 14 наваму. Мошне добро дојдена е можноста »преправање layer-и«. ACAD-BAU бара на својата позадина голем број на  AutoCAD Layer-и  при пренос на такви цртежи најнапред во програмите за визуелизација или кај соработниците тоа може малку да смета. Сега може таа долга листа да се скрати – припремена е шема »Градежни елементи« каде добиваме во целиот цртеж основни Layer-и како на пример: Ѕид, Отвори, Шрафури, Коти… При претварањето може да подесиме различни начини на претварање за различни типови на објекти. Сите елементи може да се постават на  Z=0 и исчистат со Purge. Интересно е повеќекратното претварање на сите  Layout-и во класичен 2D цртеж (кои содржат прегледни порзори) и секој Layout може да го зачуваме во своја датотека. 

acb_02-09.jpg

УПРАВУВАЊЕ СО ЦРТЕЖИ И СОДРЖИНИ

Новостите се на подрачјето на библиотеките со елементи (при. тип на ѕид, видливост на кат…), кои се наоѓаат во предподесувањата. Во прирачното мени се наоѓаат новите команди за извоз и увоз, чистење (Purge) и иницијализација… Така едноставно ги пренесуваме подесувањата меѓу цртежите, кој што е едноставен начин за обновување на нашите сопствени предлози. Под наредбата Основни подесувања  се кријат 2 нови картончиња. Првото ја надгледува иницијализацијата на цртежот, другото пак чистењето.  Во чистењето го вклучуваме ACAD-BAU како и  AutoCAD елементите. (како кај Purge, пред се помоќно) .

 
acb_03-09.jpg

КОТИРАЊЕ

Котирањето  сега е обновено и овозможува автоматско котирање на носивата конструкција на ѕидот. Покрај дефинирањето на нов тип на ѕид имаме можности во дијалог прозорецот да го оделиме секој слој посебно, да се котира или не. Мора да внимаваме , да во подесувањето на котирањето го селектираме »Земи предвид подесување за типови на ѕидови « и нашите автоматски коти би биле по нови правила. Се разбира дека промените се видливи автоматски после поправањето на ѕидот. 

acad-bauxp9_html.jpg