Краток преглед на новости

Целокупниот прозорец на  AutoCAD има нов поглед. Подесувањето следи нов  MS Office систем. Бојата на позадината е променета на »нечисто бело«, што нас ни овозможува цртање со темни бои, кои потоа се убаво видливи на бела хартија во  Layout. Новиот  Menu Browser овозможува едноставен пристап до наредбите и документите. Со клик на буквата  A, се отвара вертикална листа на мени, кои се познати од предхоните варијанти. Ribbon е прикжен на врвот од AutoCAD-виот прозорец и овозможува пристап до наредбите преку различни картончиња, кои содржат панели на кои се алатките . Некои панели може да ги рашириме и така да пристапиме до уште дополнителни алатки.

aca09_01.jpg

•  QUICK PROPERTIES
Прозорот Quick Properties ни овозможува преглед и поправање на својствата на објектот, тоа го употребуваме без жртвување на дел од екранот. Quick Properties го активираме во статусната редица преку копчето QP. Ако е вклучен самостојно се отвара прозорецот, кога го избираме објеткот се раширува.

aca09_02.jpg

•  QUICK VIEW LAYOUTS и QUICK VIEW DRAWINGS
Quick View Layouts овозможува подобро  »визуелно« преклопување меѓу  Layouti, самиот  Layout го препознаваме како и основните наредби за управување со Layout.

aca09_03.jpg

Сличен систем е на располагање за отворени цртежи.  

•  ACTION RECORDER

Action Recorder може да ја зголеми продуктивноста со автоматизацијата на повторувачките наредби. Едноставно поединечни наредби кои ги  зачувуваме како макро. Процедурата потоа ја повторуваме  со минимален труд така што макрото повторно го активираме. 
 
 
aca09_04.jpg
•  SHOW MOTION
AutoCAD-овата новост ShowMotion ги содржи сите потребни наредби, да може брзо да изработиме презентација на проекти. Поставен е на  именувани погледи и премини меѓу нив. Сето тоа е слично како при составување на некакво филмче во Movie maker.
 
aca09_05.jpg
•  НAВИГАЦИЈА ВО  3D
ViewCube овозможува прегледен  вмесник за преколопување на погледите меѓу класичните точки на коцките. Тие  »жешки точки« се нагласени кои ги поминуваме со курсорот. Тоа се точки на ќошевите, страниците и површини на коцки. Ако на точката кликнеме, AutoCAD така го менува погледот да одговара на избраната точка. Нова алатка е и e SteeringWheel (кружно кормило). Нацртан е покрај глувчето, овозможен е брз пристап и ги вклучува навигациските  алатки за преглед на цртежот во 2D и 3D како  Zoom, Pan, Orbit.
 
aca09_06.jpg