SUBSCRIPTION

Subscription е претплатничка спогодба како најдобар начин за планирање на инвестицијата во програмската опрема со што  ги предвидувате трошоците однапред  бидејќи се плаќа годишно. Во текот на траењето на спогодбата вклучени се сите надградби и сервисни поправки на програмот, може да користите директна интернет подршка  од Autodesk, електронско образование преку интернет, само странките со Subscrpition може легално да ги користат постарите верзии од инсталацијата на последната надоградба, можност да се дојде до богати содржини и посебни бесплатни додатоци и други можности кои ги нуди Subscription.
– Превземи брошура 1 страна , 2 страна