Изработуваме Елаборати за заштита на животната средина од обавување на одредена дејност согласно правилникот за изработка на елаботати.