Strešne konstrukcije 9.0

2D и 3D цртање како и прецизен попис на дрвени покривни конструкции во AutoCAD.

Инсталација
• Инсталацијата се изведува со покренување на *.exe датотека.
• Инсталациајта мора да биде во папката C:Program Files…

Основни податоци
• Едноставен 3D цртеж на поединечни делови од конструкција ( греди, столбови, ували, гребени и др.),
• Едноставен 3D цртеж на замрсени делови на конструкции (едноводни, двоводни, четириводни кровови, прости конструкции),
• Можност за прецизно преставување на поединечни елементи,
• Мноштво наредби за поправање и уредување елементи од конструкција,
• Едноставно означување на елеметните од конструкциата,
• Функција за изработка на работилнички цртеж-шема на поединечните елементи од конструкцијата,
• Изработка на 2D цртеж на избран дел или целата конструкција,
• VBA и ActiveX технологија.

Новости во верзијата 9.0
• Нов кориснички меѓу простор;
На десната страна се новите икони со најчесто користените наредби.

sliki_sresne_konstrukcije_8.jpg

              sliki_sresne_konstrukcije_8_2.jpg

Пример:
Словенски козолец
Оваа конструкција е доста застапена во Словенија а слични конструкции ги има и во Македонија во селските средини.


Козолец (Пољанска долина) – Словенија.

 

Козолецот е изработен со програмот Strešne konstrukcije, рендеринг
со Autodesk VIZ