Клепа Инженеринг Дооел Велес поседува  ЛИЦЕНЦА Б ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА

Врз основа на расположливата Лиценца и ресурси изработуваме техничка документација во сите фази, брзо и квалитетно со економска анализа на понуденото решение.

Квалитетно изработената техничка документација значи економичен објект во фаза на изградба и одржување , избегнување на дополнителни работи и финансиски проблеми во фаза на изгадба, едноставно решение кое ќе одговори на сите предизвици.
Доволно е да не контактирате преку нашата контакт форма.