Друштво за архитектура, градежништво и компјутерски инженеринг 
КЛЕПА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ ВЕЛЕС

ги нуди следните услуги : консултански услуги при изработка и одобрување на инвестиционо техничка документација за било кој вид на објект, од изработка на проектна задача или програма до добивање на одобрение за градење.

Изработка на Елаборти за заштита на животна средина почнувајќи од изработка на писмо за намери за спроведување на проект , изработка на елаборат за заштита на животна средина и посредување во постапкта за одобрување на елаборатот за заштита на животна средина пред органот надлежен за негово одобрување.

Консултански услуги при изведба на градежни објекти подоговка на тендерска документација, избор на поволен изведувач, контрола на спроведување на инвестицијата и утврдување на потреба од активности за реконструкција на објекти.