adsk_authrzvar_s_r_clr.jpg

 

 
Упаство: Организација на материјали

Идеален 3D модел значи веќе завршена работа и штета би било да на привлечен начин не се престави. Квалитетните библиотеки со материјали се важна работа, кои нас ни овозможуваат побрза и поспретна завршна фаза на преставување.

Упаство: UCS

Моделирањето во 3 димензии бара често менување на рамнината на цртање во просторот. Предходно тоа беше комплицирана постапка, AutoCAD 2007 работата едноставно ја поедностанни,како цртање во основа.

 

Упаство: Осончување
Осончувањето во AutoCAD е се подобро.

 

Упаство: Шетање низ моделот

AutoCAD и досега беше добро технички насочен, во верзијата 2007 покрај работата со материјали се добија можности за подобра работа на подрачјето на визуелизацијата и анимацијат. По изработениот модел сега може да се шетаме.

 

Упаство: Моделирање во AutoCAD 2007

AutoCAD 2007 на подрачјето на моделирањето добро ја преработи технологијата. Сите кои веќе модлираа со AutoCAD би морале да го подобрат своето знаење – за да со можат со тоа бескрајно да уживаат.

 

Упаство: Размножување

Рамномерната распределба на различни објекти е честа работа во неколку области (архитектура, машинство, електро) . За тоа ќе можете подетално да се запознаете во текстот.

 

Упаство:   Фотомонтажа

Изработката на  3D модел на идниот објект за прикажување пред странката, инвеститорот стана стандард. Сите поголеми објекти треба да имаат привлечно преставување, без тоа денес на пазарот  однапред би биле осудени на неуспех. Изработениот  3D модел може да го преставиме на хартија  (2D) на повеќе начини: како цртеж, склика  со материјали или пак фотомонтажа.

 

Упаство: Избирање.

Проектирањето со компјутер не е само цртање, во голем дел преставува поправање. Поправањето не е можно без избирање-селектирање на објектите. Избирањето на објектите може да го правиме по пократка или подолга постапка. Можности има многу и тука нашето знаење ни помага за брза и квалитетна работа.

 

Упаство: Работна околина

Работната околина во AutoCAD е исто така важна како среденоста на масата. Кога стварите се средени на право место, значи дека работната околина е средена и организирана на своит епотреби: логично, чисто.

 

Упаство: Чистење на цртежот

По електронска пошта често пати ни испраќа цртежи нашиот соработник на кои треба да продолжиме со работа. Цртежот го отвараме и кога ќе го погледнеме ќе се " наежиме" како е нацртано, не е среден. Се разбира секој има свој начин на организација и свои "стандарди" но сепак организацијата на цртежот ни смета, првата фаза е "чистење".

 

Упаство: Цртање и пресметување

AutoCAD со развојот низ годините се "зголемува" и "освежува" и денес пред се се потпира на векторскатa графика. Една од таквите работи се табелите , во кои е можно пресметување, како добро надоместување за Excel.

 

Упаство: Брзо, брзо, брзо

При проектирањето денес брзината е многу важна. Сите се трудат да бидат брзи особено при завршувањето на цртежот. За подобрување на брзината на работа постојат програмчиња кои ни ги автоматизираат работите што се повторуваат.


 

Упаство: Динамички блокови

Новиот AutoCAD има многу новости а најмногу се зборува за динамички блокови. Предходно блокот преставуваше збир на елементи, кои не можеа менуваат. Динамичките блокови тоа дејство го поставија како главно. Постанаа променливи, прилагодливи.


 

Упаство: Соработка преку Интернет

Во времето на успешното ширење на интернет во подрачјето на проектирањето отворени се големи можности, кои пак се помалку ги употребуваме. Обично целата комуникација протекува преку E-пошта – цртежот се испраќа на одредена локација и на еднаков начи се враќа назад. Да погледнеме се што имаме како можност.


 

Упаство: DWF или PDF

Цртежите направени со AutoCAD мораме повеќекратно да ги пренесеме на соработниците, партнерите или странките кои немаат AutoCAD. Затоа овој формат на цртеж DWG не ни одговара, сега тие видови на датотеки ги отвараме со специјални програми,.Соработникот може да го разгледа и отпечати. Можни се разно разни решенија и да ги погледаме нивните педности и недостатоци.


 

Упаство: Фотографија како симбол

Крајната доработка на проектот е многу важна. Ако не се одлучиме за цртање 3D модел и класична визуелизација, може да направиме само 2D обработка на цртежот – пред се фасада. Тука се мисли пред се на вметнување на разни симболи, шрафури, боење. Интересна надокнада за класичните цртани симболи се фотографии, посебно обработени фотографии, луѓе. Дознајте повеќе !


 

Упаство: Перспективни погледи

Изработката на 3D модел има смисла во добо преставување – се прави така да мора да имаме меѓу другото направен интересен поглед на нашиот производ. Перспективата тука е доста реална и прегледна од класичните аксонометриски погледи. Во перспектива е прикажана линиски или осончан цртеж со материјали, е избор на вистински параметри за приказ, важен за добар впечаток на гледачите.


 

Упаство: Материјали со сенчани погледи

AutoCADни овозможува основно рендерирање со материјали, секогаш секој малку подобар корисник на тоа подрачје би замислил малку по моќна работа – како што е на пример Autodesk VIZ или 3D Studio MAX. со притискање на типката Render во AutoCAD значи дека треба некое време да почекаме за резултат, уште посебно ако пак моделот е поголем и со квалитетни сенки. Интересна е употребата на функцијата Render на наведениот сенчан модел, уште посебно ако во нашиот компјутер работи моќна графичка картица.


 

Упаство: AutoCAD-ов простор за цртањето

Компјутерското цртање се разликува од рачното а уште повќе при моделирањето односно 3D цртањето. Листот хартја при рачното цртање преставува едиствен простор за цртање кој во конечната фаза е резултата на нашата работа. Во AutoCAD долго време се познати 2 простора за цртање: Model space (моделен простор) и Layout – понекогаш Paper space (простор на хартија). Едниот е наменет за цртање нацрти или модел во реална единица, другиот за подготовка на проектната документација во различни размери. Секако Layout-от сеуште е во некоја "скриеност" повеќето проектанти не го употребуваат, неговата употреба не е за занемарување. Малку дополнително знаење е потребно да се добие.