1. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на специјализиран продавница за моторни горива и мазива, одржување и поправка на моторни возила – ЗАМАК ТЕРМИКА Велес

2. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на АВТОСЕРВИС МОТО-ЕКСПЕРТ ВЕЛЕС

3. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Механичарска работилница во состав на Друштво за трговија и транспорт ЛИДО Зоран Љубенов ДООЕЛ експорт-импорт Велес

4. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Занаетчија– Автомеханичар ВИКТОР – НДЗ Нацев Зоран Виктор Велес

5. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Механичарска работилница во состав на АМСМ УСЛУГИ – СПИ НА ПАТ ДОО Скопје Подружница АМСМ УСЛУГИ – СЛУЖБА ЗА ПОМОШ И ИНФОРМАЦИИ НА ПАТ БИТОЛА

6. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Механичарска работилница на АМСМ Услуги – СПИ НА ПАТ ДОО Скопје
Подружница АМСМ Услуги – Служба за помош и информации на пат Велес

7. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Механичарска работилница во состав на АМСМ УСЛУГИ – СПИ НА ПАТ ДОО Скопје

8. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Занаетчија Автоелектричар КИРЕ-ПИК Петров Илија Ќире Велес Велес

9. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на ТП за продажба на делови и прибор за моторни возила и нивно одржување ЕУРОСЕРВИС–МАНО Минов Анѓел Марјан Подружница АВТОКОЗМЕТИКА МАНО Велес

10. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Браварско-механичарска работилница на Друштво за производство, трговија и услуги УНИ АГРО увоз – извоз ДОО Велес

11. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на ТП за продажба на делови за моторни возила и нивно одржување и поправка АЛЕКСКАРС – МИКАР Ангелче Тодор Камењаров Велес

12. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Занаетчија Автоелектричар АВТО ПЕТРОВСКИ Петровски Владимир Благоја Велес

13. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Занаетчиски дуќан Автосервис МИКИ-АЛЕК Алексов Златан Милчо Велес ВЕЛЕС

14. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Друштво за производство, трговија, промет и услуги УНКА СЕРВИС ДООЕЛ увоз – извоз Велес

15. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Друштво за трговија, услуги и угостителство АВТО ВИС ДООЕЛ увоз – извоз Велес

16. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на ТП за продажба на делови и прибор за моторни возила и нивно одржување ФРИ ОИЛ Дончов Јован Роберт Велес – Подружница АВТОКОЗМЕТИКА РОБИ Велес

17. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Сервис КАМИШ Камишев Никола Тоше Велес

18. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Занаетчиски дуќан Автомеханичар КАМАЧ Тодоровски Милан Марјанчо Велес

19. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Друштво за производство, трговија и услуги ТУРБНО-ЕКСПОРТ извоз-увоз Панче ДООЕЛ Велес

20. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Занаетчија КАСТОМ ДИЗАЈН Бојчев Димитар Ташко с.Башино село Велес

21. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Занаетчија Автоработилница Ѓоре-АК Анастов Анѓел Ѓоре Велес

22. Елаборат за заштита на животната средина за СЕРВИС ЗА БЕЛА ТЕХНИКА НА ДПТУ ЕЛЕКТРОН-ББ ДОО експорт-импорт Велес

23. Елаборат за заштита на животната средина за БУНАР ЗА ВОДА Инвеститор: КОНФОРМА ДООЕЛ СКОПЈЕ

24. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Занаетчиски дуќан ЦАР ЦАНЕ ВЕЛКОВСКИ Велес

25. Елаборат за заштита на животната средина за ПРОИЗВОДСТВО НА КОЛЕКТОРСКИ И БАКАРНИ ПРОФИЛИ ВО ОБЈЕКТ НА ДАН СА ТРЕЈД Д.О.О.Е.Л ИЗВОЗ-УВОЗ СКОПЈЕ ВО ВЕЛЕС

26. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на ДПТУ ЕНЕРГОМЕТАЛ Ѓорѓи ДООЕЛ увоз-извоз Велес Подружница ЕНЕРГОМЕТАЛ Продавница бр.2 Велес АВТОСЕРВИС

27. Елаборат за заштита на животната средина за ПРОИЗВОДНА ХАЛА И АДМИНИСТРАЦИЈА Друштво за земјоделие,производство, трговија и услуги ФУИТ ЛЕНД ДООЕЛ увоз-извоз с.Долно Каласлари Велес

28. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на КАФЕ БАР ЕМПОРИО , Друштво за угостителство, трговија и услуги КОФИ ХАУС ДООЕЛ увоз-извоз Богданци

29. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на РЕСТОРАН МОТЕЛ НА ВЕЛЕШКО Друштво за трговија на големо и мало ПМГ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз, Велес-Подружница МОТЕЛ НА ВЕЛЕШКО Велес

30. Елаборат за заштита на животната средина за АКВАПОНСКА ОРАНЖЕРИЈА СО ПРИДРУЖЕН ОБЈЕКТ (РИБНИК) НА ФАРМА БИАКВА Д.О.О. СКОПЈЕ

31. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на СКАРА НА КИЛО Друштво за производство и преработка на месо АГРИА АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО Велес-Подружница Продавница бр.8 Скара на кило Велес

32. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на КЕБАПЧИЛНИЦА НА Трговец поединец за угостителски услуги САМ ТП Прочкова Митко Адријана Богданци

33. Елаборат за заштита на животната средина за СЕРВИС СО МАГАЦИН ЗА СКЛАДИРАЊЕ НА ПЛАСТИЧНИ ФЛЕКСИБИЛНИ ЦРЕВА ИНВЕСТИТОР КРУМЕ ДЕПИНОВ ОД ВЕЛЕС

34. Елаборат за заштита на животната средина за БЕЛА ТЕХНИКА НА ДПТУ ЕЛЕКТРОН-ББ ДОО експорт-импорт Велес

35. Елаборат за заштита на животната средина за АВТОМЕХАНИЧАРСКА РАБОТИЛНИЦА И АДМИНИСТРАЦИЈА ИНВЕСТИТОР ЈАМАНДИЕВА ДАНИЕЛА ОД ВЕЛЕС

36. Елаборат за заштита на животната средина за СЕРВИС И МАГАЦИН НА ДТУ ИНТЕРЛОГ ДОО ОД ВЕЛЕС

37. Е Елаборат за заштита на животната средина од работењето на СКАРА НА КИЛО Друштво за производство и преработка на месо АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДОО Велес-Подружница Продавница бр.7 Велес

38. Елаборат за заштита на животната средина за ОБРАБОТКА НА МЕСО, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ПОДГОТОВКИ И ПОДГОТОВКА НА ХРАНА Друштво за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип -Подружница бр.66 СУПЕРМАРКЕТ ТУШ ШТИП

39. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИЧАНИ ПРОИЗВОДИ, СИНЏИРИ И ПРУЖИНИ
Друштво за производство, трговија ХРОМА-ИНЖЕНЕРИНГ Ристо ДООЕЛ
експорт-импорт Богданци

40. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на Занаетчија ЦВЕТКОВИ-МСД од Велес

41. Елаборат за заштита на животната средина за ОБРАБОТКА НА МЕСО, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ПОДГОТОВКИ И ПОДГОТОВКА НА ХРАНА Друштво за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип -Подружница бр.64 СУПЕРМАРКЕТ ТУШ ВЕЛЕС

42. Елаборат за заштита на животната средина за СКЛАДИРАЊЕ НА ЖИТАРИЦИ СО ПРОСТОРИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА –ОБЈЕКТИ ЗА ПРИМАРНА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОЗИВОДИ Друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги УНИ АГРО увоз-извоз ДОО Велес

43. Елаборат за заштита на животната средина за ОБРАБОТКА НА МЕСО, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСНИ ПОДГОТОВКИ И ПОДГОТОВКА НА ХРАНА Друштво за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип -Подружница бр.65 СУПЕРМАРКЕТ ТУШ КУМАНОВО

44 Елаборат за заштита на животната средина за ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ВРАТИ, ПРОЗОРИ И ОГРАДИ Друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ХАМЕР извоз-увоз ДООЕЛ Велес

45. Елаборат за заштита на животната средина за ПРОИЗВОДСТВО НА СИРЕЊЕ И УРДА ИНТЕР-МАК ДООЕЛ ВЕЛЕС

46. Елаборат за заштита на животната средина од работењето на работилница за производство на бели пецива и бурек Друштво производство, трговија и услуги ПАЛМА-ПРОМЕТ увоз-извоз Велес – Подружница Палма 2017 Велес

47. Елаборат за заштита на животната средина за ПРОИЗВОДСТВО НА ЧЕВЛИ Друштво за производство, промет и услуги ВИЛАЗОРА ШУС ДООЕЛ експорт-импорт Велес

48. Елаборат за заштита на животната средина за ЗАШТИТА И ПОДОБРУВАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА ВОДИТЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА ВАРДАР делница Кочилари –Општина Велес и Општина Градско

49. Елаборат за заштита на животната средина за ЗАШТИАТ И ПОДОБРУВАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА ВОДИТЕ РЕЧНОТО КОРИТО НА РЕКА ВАРДАР м.в. Дрењевица КО Башино село –Општина Велес

50. Елаборат за заштита на животната средина за ПРОТЕКТИРАЊЕ НА АВТОМОБИЛСКИ ГУМИ Друштво за производство, трговија и услуги ВИА-ИГНАЦИЈА извоз-увоз Гулев Марјан
ДООЕЛ Велес

…  и други