Autodesk VIZ 2008

Разгледајте некои новости во Autodesk VIZ 2008.

Материјалите за Визуелизација се изработени од АРХИНОВА-Словенија и корисниците на програмската опрема AutoCAD, ACAD-BAU, TERRAIN и Autodesk VIZ 2008 во Словенија.
Користењето на оваа програмска опрема при проектирањето во Словенија и пошироко во Европа е стандард од поодамна.

Autodesk VIZ 2008adsk_authrzvar_s_r_clr.jpg

 

Краток преглед на програмот.

    • Програмот ги содржи најновите технологии во визуелизацијата – еднаков кориснички меѓупростр како кај 3D Studio MAX 9.

    • Подржува MENTAL RAY начин на рендерирање.

 • Advanced Ray Traced начин на сенчање овозможува извонредно брзо рендерирање на објекти.
  • Подржува изработка на различни анимации и има вградено посебен модел за изработка Walkthrough (движење по патеки) анимации.
   • Има вграден посебен модел FOLIAGE за изработка на 3D модели .

  • Со модулот TERRAIN изработувате прецизен 3D модел на терен (изохипсите може како *.DWG цртеж да ги увезувате од AutoCAD).

 • На ова место добивате лиценца за програмот RPC – дрва, луѓе, автомобили (делумно или целосно анимирани).
 

  • Подржува сенчање, каде го зема во предвид светлосното одбивање од други објекти во сенка – RADIOSITY.
   • Отворен е за програмирање .
   • Едноставно изработува ПАНОРАМСКИ анимации.
 

  • Можност за изработка на неонски светилки. Сега уште поедноставно преку архитектурни материјали, во рубриката Luminance.

  • Прифаќа AutoCAD-ови форми на цртеж, *.DWG, *.DXF и *.3DS, како уште многу други.