Новости ACAD-BAU XP 2010                              

 

 ACAD-BAU XP2010

Краток преглед на новости

•  Котирање

Новите коти се потполно асоцијативни и котирањето на обемот на објектот е направено сo два клика! Така автоматски изработените коти имаат на секоја страна по 4 котни линии и по DIN стандардите распоредени елементи. Секоја промена во цртежот автоматски се однесува на котите. Може да дефинираме правила за изработка на коти – на пример: не  ги земај во предвид ѕидовите потанки од 10 см. Во изработените коти може да додадеме и одземеме точки без асоцијативност! Котите се параметризирани со оглед на степенот на дефинирање може да ги прикажеме различно за различни размери. Стариот начин на работа е веќе секогаш по желба ако се работи на стари проекти.

•  СКАЛИ

ACAD-BAU нуди многу моќно моделирање на скали, кои преставуваат во 2007 нов објект. Ако ги повлечеме меѓу 2 етажи или нивоа и сите промени следат автоматски. Гриповите се една од убавите придобивки со кои може основните параметри визуелно да се менуваат. Скалите по предконструкција нудат обилни можности на обликување. За логично цртање е додадена потполно нова функција автоматско поставување на подести, која се грижи никако да не дојде до »исклучителни ситуации«, како скалите не би биле изведливи. Може да избираме меѓу 5 изведби на скали и за секоја може целосно да подесуваме детали, димензии и материјали. Слично е со оградите, може да изработиме практично сите современи варијанти. Тлорисниот приказ на скалите е раздвоен од  3D и за него може да подесуваме параметри за цртање, раздвоено за поединечни степени на деталирање, може изгледот на скалите самостојно да се  прилагодува на размерот. Како објект скалите имаат добиено нов опис, кој сега е потполно асоцијативен и самостојно ги испишува моменталните вредности на скалите.

•  ПРОСТОРИ

За простори се употребува нов тип на опишување и со тоа имаме можност различно обликување, избор на испишани вредности и флексибилен приказ со оглед  на степенот на деталирање. Простори од постари варијанти 100% се конвертираат во нов облик. Шрафурите на просторот може да го дефинираме со различни степени на деталирање и да работиме споредбени анализи со доделување  посебни шрафури со намена, тип на простор. Просторите автоматски се нумерираат. Новите правила за изработка или обнова на физичките простори овозможуваат филтрирање на просторот и исклучителни услови. Со гриповите може да го поправаме обликот на или неговата положба.Може да ги употребуваме Booleanov-ите операции – едноставно одземање, додавање произволно затварање на  AutoCAD објект (круг, полилинија).
 
 

•  BOOLEAN-ОВИ ОПЕРАЦИИ

Boolean-овите операции одземање, собирање и пресметување на пресеци се сега достапни преку прирачното мени за одредени објекти, како што се плочи, подови, простори. Така сега едноставно се менува обликот на тие елементи – на пример додавање на балкон или  исцртување на отвор во плоча. Сите тие елементи имаат  заедничка можност да се менуваат облиците со гриполви.

• СТЕПЕНИ НА ДЕТАЛИРАЊЕ

Со промената на размерот се менуваат само големината на текстот и шрафурата, промената на степенот на деталирање влијае  на самото цртање на елементите, така и на прецизноста на прикажаните податоци. За повеќето елементи може сами да подесуваме , што е на одредени степени прикажано. Печатењето во различни размери е работа после еден клик – проментие во цртежот се автоматски. 
 
 

•  AutoCAD 2007 ОСНОВА

ACAD-BAU XP2010 работи на сите различни  AutoCAD-ови само  ADT  од 2000 наваму. Опишаните ACAD-BAU функции работат независно до  AutoCAD, комбинацијата со последната верзија на  AutoCAD е најинтересна. Не само да добиеме измена на 3D моделар со кој како на шега се ваќаме во костец со внатрешната опрема, разни детали на објекти или ситуација, ги придобиваме тие пред се се интересни  за преставување. Од едноставна студија за осончување во вистинско време, до подобрена работа со камера (перспективен поглед), материјали. Покрај тоа тука се веќе различни начини на прикажување меѓу работата (визуелен стил), кои овозможува изглед на класичен цртеж, скици, погледи со материјали.
 
 

Краток опис

ACAD-BAU е корисно решение за сите проектанти на подрачјето на високоградбата. ACAD-BAU е германски програм кој го надградува AutoCAD за архитектурно цртање. Со своите широко наброени функции, компатибилност и отвореност ги прави задоволни илјадници проектанти по цела Европа.
ACAD-BAU е производ со сопствени објекти. За објект се смета градежен објект кој има задададени одредени значења и логика за одговор во различни ситуации. На пример  ѕидот во тлорис  е како 2D нацрт со шрафура  а во изометрија како волуменски 3D модел.Меѓу цртањето автоматски се прилагодуваат промените: самостојно проврзување на ѕидови, самостојно прилагодување на покриви  и плочи, самостојно изработува пробој  во поставените отвори, самостојно се прилагодува на новите параметри на етажата. Сета ова вградена логика му овозможува зголемена моќност со помал број на чекори и едноставно учење како и работа со програмот.
•  Прирачник на македонски јазик, прецизен попис на материјалите, добивање крајна цена на чинење на проектот
•  AutoCAD основа – AutoCAD е водечки програм во светски рамки на подрачјето на проектирањето и DWG записот на цртеж е стандард!
•  DIN стандарди – на кои се ослонува ACAD-BAU близок програм до европските проектанти.